Les 10 – Wat heb ik eraan?

Print Friendly

vragen

Je bent inmiddels een aardig eind op weg met de zoektocht naar God. Je hebt veel informatie verwerkt. Het wordt nu tijd om de balans op te maken. In Les 9 heb je stilgestaan bij mogelijke weerstanden en worstelingen. Misschien heb je daar de afgelopen week nog over nagedacht. Zoals gezegd: het kan heel goed zijn om je eigen ‘ja maars’ eens te bespreken met andere cursisten of een gespreksleider – of met God zelf.

In Les 10 gaan we kijken naar de andere kant van het verhaal: wat kan een keuze voor God je eigenlijk opleveren? Vervolgens mag je op basis van deze twee lessen de balans opmaken voor jezelf.

Stel jezelf de volgende vragen, als persoonlijke voorbereiding op deze les:
1. Wat hoop je dat je eigen zoektocht naar God zal opleveren?
2. Wat voor beeld heb je bij de hemel? Wat stel je je daarbij voor?
3. Denk je weleens na over het doel van je leven? Zo ja, waar komt dat voor jou op neer?
4. Wat herken je het meest in je leven: een gevoel van innerlijke vrede of van innerlijke leegte?


Hieronder vind je achtergrondinformatie bij het onderwerp. Het is de bedoeling dat je die vóóraf doorneemt, om je optimaal voor te bereiden op de bijeenkomst.


Eeuwig leven
Kiezen voor een leven met God levert heel wat op. De ‘hoofdprijs’ is dat dat leven eeuwig zal duren! Lees Johannes 3:16 nog maar eens.

Menselijk gezien stopt ons leven bij de dood. De dood is een gevolg van de zonde (zie Les 6). Maar gelukkig is dat niet het einde van het verhaal! Jezus Christus heeft de straf voor onze zonden gedragen – en daarmee is ook de dood overwonnen (zie Les 7). Daarom is Pasen ook zo’n vrolijk feest: we vieren niet alleen dat Jezus uit de dood is opgestaan, maar ook dat ons leven niet meer zal eindigen bij de dood. Door Jezus kunnen wij eeuwig leven met God. Precies zoals Hij het heeft bedoeld.

Misschien vind je het lastig om je daar iets bij voor te stellen. Dat is niet vreemd. Want ook al is de dood overwonnen, het is nog wel een ‘grens’ waar we nog niet voorbij kunnen kijken. Veel mensen vragen zich dan ook af hoe ‘het leven hierna’ zal zijn. (Zal zo’n eeuwig leven bijvoorbeeld niet saai worden op den duur?)

Hoe het precies zal zijn, weten we niet. Maar het zal veel mooier zijn dan we nu kunnen bevatten. God wil immers het allerbeste voor ons. Een tipje van de sluier wordt opgelicht in Openbaring 21:1-5. Wat daarin opvalt, is dat er blijkbaar geen nare dingen meer zullen zijn. Geen dood, geen rouw, geen pijn… God zelf zal alle tranen van onze ogen wissen. Wat een vooruitzicht, nietwaar?

En die prachtige toekomst is weggelegd voor iedereen die Jezus aanvaardt als verlosser van zijn zonden. Dus ook voor jou, als je dat wilt.

Het is overigens niet zo dat een keuze voor God pas iets oplevert ná dit leven. Ook tijdens dit leven kan het al veel opleveren. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Zingeving
God heeft mensen gemaakt om in relatie met Hem te leven. Niet pas ná dit leven, maar ook nu al. Zonder die relatie ervaren mensen vaak een soort leegte, een innerlijke onrust. Die leegte probeert men op allerlei manieren te vullen, maar uiteindelijk geeft niets écht voldoening – behalve God zelf. Lang geleden schreef Augustinus, een bekende bisschop: “O God, U hebt ons gemaakt voor uzelf; en onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in U.”

Daarom denken veel mensen na over hun ‘roots’, over waar ze vandaan komen en wat het doel is van hun bestaan. Vergelijk het maar het tv-programma Spoorloos. Veel van de zoekers in dit programma zijn geadopteerden die een knagende leegte ervaren: waar kom ik eigenlijk vandaan? Wanneer zij dan worden herenigd met hun biologische ouders, volgt vaak een gevoel van ‘dit klopt’. Ze ervaren een gevoel van thuiskomen – zelfs in een vreemd land ver weg.

Mensen die God vinden, ervaren dat vaak ook als een soort thuiskomen. Ze zijn niet meer alleen; ze ervaren geen leegte meer. God vult de leegte in hun hart en geeft zin aan hun bestaan. Ze hebben hun levensbestemming gevonden.

Ook jij mag thuiskomen bij God de Vader. Denk maar aan Jezus’ verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-24). Zoals de zoon uit het verhaal mocht thuiskomen bij zijn vader, zo mag jij je welkom weten bij God. Hij wil niets liever dan jou ontvangen met open armen. Bekijk deze liefdesbrief voor jou maar eens…

Rust en vrede
Als Jezus spreekt over rust, zoals in Matteüs 11:28-30, dan bedoelt Hij in de eerste plaats de innerlijke rust over je levensbestemming (zie boven). Maar het gaat ook om het loslaten van dagelijkse beslommeringen. Om daarin rust te vinden, is enorm waardevol.

Vandaag de dag lijkt dat actueler dan ooit. We leven in een hectische maatschappij, met overvolle agenda’s en een gigantische informatiestroom die op ons afkomt. Vrijwel iedereen is ‘druk, druk, druk.’ En ondertussen probeert men krampachtig op de hoogte te blijven van alles wat er speelt.

We willen wel ‘onthaasten’, maar hoe vaak lukt het ons nog om de boel de boel te laten? En áls we die momenten al hebben, vinden we dan wel echt wat we zoeken? Naar welke rust zijn we eigenlijk op zoek?

De rust die God wil geven, wordt ook wel vrede genoemd. Vrede betekent in dit geval niet het tegengestelde van oorlog, maar het tegengestelde van angst en onrust. Jezus zegt dat échte vrede alleen te vinden is bij Hem (zie Johannes 14:27). Dat is een heel bijzondere vrede: in de Bijbel staat dat die alle verstand te boven gaat (zie Filippenzen 4:7). Als je die vrede vindt, hoef je nooit meer bang of ongerust te zijn.

De Heilige Geest
God wil ons niet alleen vrede geven, maar alles wat we nodig hebben. We mogen dan ook alles aan Hem vragen (zie bijvoorbeeld Filippenzen 4:6). Hij wil er voor ons zijn! God laat ons niet alleen.

Heel concreet heeft Hij dit vormgegeven door de Heilige Geest. Als je ervoor kiest om God te volgen, komt God als het ware zélf in je wonen. Dichterbij kán gewoon niet. Dus wat er ook speelt, Hij is erbij! Dit mooie filmpje drukt daar iets van uit.

Over het werk van de Heilige Geest heb je al iets kunnen lezen in Les 8. De Geest zorgt bijvoorbeeld voor leiding, moed, kracht, de juiste woorden en nog veel meer. In Les 8 heb je ook kunnen lezen over gaven en ‘de vrucht van de Geest’: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Om al deze dingen mag je vragen. Je krijgt ze gratis en voor niets.

Ook biedt de Heilige Geest een bijzondere vorm van troost. Niet voor niets wordt in sommige Bijbelvertalingen gesproken over de Trooster. Hij kan je troosten wanneer mensen dat niet meer kunnen, in momenten van intens verdriet of grote eenzaamheid. Hij is degene die naar je omkijkt en je lijden kent.

Herstel
Lijden is er meer dan genoeg. Wat kan er veel kapot zijn in een mensenleven… Lichamelijke of psychische ziekte. Verslaving. Emotionele beschadigingen. En ga zo maar door.

In het leven ná dit leven zal God alles herstellen wat kapot is. Alles!

Maar: God wil niet wachten tot het zover is. Hij wil al eerder een begin maken met Zijn herstelwerkzaamheden.

Dat bleek al tijdens Jezus’ leven. Jezus ging om met zieken en genas er velen. Hij beperkte zich dus niet tot de boodschap dat ze het na dit leven beter zouden krijgen – Hij deed er meteen wat aan.

Ook vandaag de dag herstelt God mensen, in allerlei opzichten. Sommige mensen ontvangen lichamelijke genezing van klachten en ziekten. Ook helpt God mensen om los te komen van verslavingen of andere zaken waarin ze verstrikt zijn geraakt. Anderen ontvangen innerlijke genezing: ze worden verlost van negatieve gevoelens die in de weg staan (zoals haat of wrok). Soms gebeurt dat zodra ze Gods liefde leren kennen; andere ‘wonden’ hebben langere tijd nodig om te genezen (vaak ook onder leiding van deskundigen).

Wat zou God kunnen herstellen in jouw leven?

Liefde
Hierboven kwam emotionele beschadiging even ter sprake. Die is vaak veroorzaakt door het feit dat menselijke liefde verre van volmaakt is. En met dat feit krijgt iedereen weleens te maken, op een of andere manier…

Misschien ben je weleens afgewezen of teleurgesteld door een ander. Misschien heb je nog nooit ervaren dat iemand je echt accepteert zoals je bent. Misschien kom je soms liefde of aandacht te kort. En zelfs als je je omringd weet door anderen die van je houden, heb je vast weleens ervaren dat menselijke liefde beperkingen kent. Want ook mensen die veel van je houden, kunnen je pijn doen. Misschien heb je zelfs een muurtje rond je hart gebouwd, om jezelf te beschermen.

Gods liefde is echter wél volmaakt. Je mag weten dat God van jou houdt, gewoon zoals je bent! Hij zal je nooit kwetsen, afwijzen of teleurstellen. Hij wil jou echt volledig accepteren. Onvoorwaardelijk.

Je kunt hier iets van terugzien in de manier waarop Jezus omging met mensen. Jezus zocht juist ook contact met mensen op wie men neerkeek. Hij had oog voor mensen die niet voor vol werden aangezien. En Hij liet niet toe dat anderen werden buitengesloten. Zo kun je in Johannes 8:1-11 lezen hoe Jezus reageert als een vrouw is betrapt op overspel: Hij neemt het voor haar op. Hij is wel duidelijk naar haar, maar op een liefdevolle manier. En zo kijkt God ook naar jou. Vol liefde, zonder veroordeling of afwijzing.

De balans opmaken
Zo, nu heb je een idee van wat het zoal kan opleveren om te kiezen voor een leven met God. Een eeuwig leven, zingeving, rust en vrede, de Heilige Geest, herstel van wat kapot is, volmaakte liefde… Een mooi rijtje, toch? (Let wel: het is geen uitputtende lijst. Dus als jij eigenlijk op zoek bent naar iets wat er niet tussen staat, breng dat dan gerust in bij je gespreksleider.)

Hiermee ligt het aanbod van God op tafel. Eerder heb je al nagedacht over mogelijke belemmeringen. Nu mag je voor jezelf de balans gaan opmaken. Alleen jij zelf kunt dat doen. Natuurlijk kan het helpen om er met anderen over te praten. Maar uiteindelijk is de keuze aan jou.

Les 11 zal dan ook in het teken staan van de vraag: Ingaan op Gods uitnodiging of niet? En zo ja, hoe gaat het dan verder?

Geplaatst in Cursus